میزبانی ایمیل مخصوص با پشیتبانی ۲۴ ساعته

Email Host 500MB - E1
 • ۲۰ عدد تعداد صندوق پستی
 • ۵۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP
Email Host 1GB - E2
 • ۱۰۰ عدد تعداد صندوق پستی
 • ۱ گیگابایت میزان فضا
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP
Email Host 5GB - E3
 • نامحدود تعداد صندوق پستی
 • ۵ گیگابایت میزان فضا
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP
Email Host 10GB - E4
 • نامحدود تعداد صندوق پستی
 • ۱۰ گیگابایت میزان فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SmartelMail دسترسی به ایمیل ها از طریق وب
 • دارد SMTP, POP3 و IMAP