میزبانی وب لینوکس ابری در سرورهای داخل ایران

IRCL 250MB P2

250 MB فضا
2.5 GB ترافیک ماهیانه
20 صندوق پستی
CentOS 7 مبتنی بر

IRCL 500 MB P3

500 MB فضا
5 GB ترافیک ماهیانه
50 صندوق پستی
مبتنی بر CentOS 7

IRCL 1GB P4

1 GB فضا
10 GB ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7

IRCL 5GB P5

5 GB فضا
50 GB ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7

IRCL 10GB P6

10 GB فضا
100 GB ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7

IRCL 20GB P7

20 GB فضا
200 GB ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر CentOS 7